Studujte u nás

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka sdružuje mezinárodní tým badatelů, kteří se zabývají otázkami specifické hodnoty člověka a lidského života. Předmětem badatelského zájmu Centra jsou konkrétní etické problémy současné společnosti, spjaté s pojmem lidské hodnoty od teoretických otázek poznání, jazyka, rozumění, role emocí (lásky, nenávisti, péče, studu, pocitu viny atd.) v poznání a rozumění a zkoumání pojmů sdílení, sounáležitosti, společenství atd.; po otázky bezprostředního eticko-politického významu jako populismus, nacionalismus, náboženské konflikty, migrace, uprchlická krize, globální oteplování a proměňující se evropská identita.

Badatelé v Centru pocházejí z rozmanitých prostředí a mají odborné zázemí v mnoha různých filosofických tradicích. Všechny nás spojuje myšlenka, že filosofie je důležitější než kdy jindy, a také obava, že svůj skutečný význam by mohla ztratit, pokud nebude zakotvena ve světě. Tým Centra se nezaměřuje na jednu určitou oblast filosofie, spíše prosazuje zásadu, že „čistá“ teorie oddělená od konkrétních současných společenských výzev je náchylná k tomu, aby sešla na scestí. Klademe důraz na aktuálnost zkoumaných problémů i na komunikaci se souvisejícími disciplínami, jako je psychologie, antropologie, literatura, teorie umění a další. Usilujeme o vhled do kořenů studovaných problémů, bez omezení hranicemi našeho oboru.

Centrum pro etiku nabízí dynamické a podnětné prostředí, v němž se probírá široká škála etických témat. Jako doktorand při našem Centru budete členem komunity badatelů Centra a budete se moci účastnit pravidelných seminářů konajících se jednou týdně, společných čtení a konferencí a workshopů pořádaných Centrem. Centrum má také partnerská pracoviště po celém světě, s nimiž udržuje vztahy odborné komunikace a výměny. Naší prioritou je mezinárodní mobilita všech doktorandů Centra a jejich podíl na mezinárodní spolupráci a programech podporujících mobilitu.

Studenti prezenční formy doktorského studia na katedře filosofie neplatí žádné školné a po dobu tří let studia dostávají měsíční stipendium na podporu jejich životních nákladů.

 

Žádáme uchazeče, aby předem kontaktovali potenciálního školitele v Centru a s předstihem prodiskutovali projekt své disertace. Seznam možných školitelů: Ondřej Beran, Michael Campbell, Christopher Cordner, Niklas Forsberg, Nora Hämäläinen, Tomáš Hejduk, Kamila Pacovská, Hugo Strandberg. Možní konzultanti: Marina Barabas, Raimond Gaita. (Viz jejich profily zde.)

 

Centrum vítá přihlášky od studentů orientujících se na etiku a politickou filosofii. Okruhy možných témat doktorských prací:

  • Hodnota lidství; podoby neuznání hodnoty lidství (nacionalismus, rasismus, xenofobie, sociální vyloučení, chudoba, neštěstí); láska a nenávist; emoce v politickém diskursu; slušná společnost
  • Sókratovo a Platónovo pojetí lásky; etická témata v díle Bernarda Williamse, Iris Murdoch a Raimonda Gaity; wittgensteinovské přístupy k morální filosofii
  • Dobro a zlo; lítost a výčitky svědomí, trest, odpuštění; láska a dobro
  • Teorie jednání; provinění, sebeklam, akrasie, závislost
  • Etika ctností, morální proměna, etika a historicita, osoba a osobní vývoj
  • Morálka ve filosofii a v umění; filosofie a literatura; film a filosofie
  • Role teorie v etice; otázky filosofické metody v etice
  • Rozumění druhým; blízkost, cizost a odcizení
  • Kantovská morální filosofie; respekt, důstojnost a lidská práva; nestrannost a náklonnost
  • Bioetika; zdraví, náhoda a spravedlnost; filosofické předpoklady zdravotní péče

Univerzita Pardubice se nachází nedaleko historického centra Pardubic. Pardubice jsou dobře dostupné vlakem z větších českých měst (1 hodina do Prahy, 1,5 hodiny do Brna) i velkých měst v sousedních zemích (3 hodiny do Vídně, 3 hodiny do Drážďan); přímá letecká linka je spojuje s Londýnem.