Chci se přihlásit

Studijní program:  Philosophy

Vyučovací jazyk: Angličtina

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Standardní délka prezenčního studia (se stipendiem): 4 roky (od a. r. 2020/2021)

Akademický titul: Ph.D.


Podmínky přijetí ke studiu

  1. Uchazeči by měli mít magisterský titul z filosofie, ve výjimečných případech může zkušební komise přijmout i uchazeče s magisterským titulem v jiném oboru, ovšem pouze tehdy, prokáže-li jeho relevanci. Uchazeči jsou povinni připojit k přihlášce kopie dokladů svého univerzitního vzdělání včetně seznamu zkoušek a předmětů absolvovaných během studia (academic transcript). Pokud uchazeč ukončí své magisterské studium až po termínu podání přihlášek, musí tyto dokumenty dodat nejpozději do začátku akademického roku (obvykle 1. října). Veškeré požadované dokumenty, které původně nejsou česky nebo anglicky, musí být přeloženy do jednoho z těchto jazyků úředně ověřeným překladem.
  2. Všichni uchazeči musí mít velmi dobrou akademickou angličtinu mluvenou i psanou; přijímací rozhovor se bude konat v angličtině.
  3. K přihlášce uchazeči připojí i projekt své doktorské práce (v rozsahu 1500-2000 slov). V projektu by měl být jasně formulovaný odborný problém a nastíněna metodologie práce na něm, spolu se základními zdroji a bibliografií je zvolenému tématu. (Seznam literatury se nezahrnuje do rozsahu slov.) Doporučujme, aby žadatelé také uvedli, zda a do jaké míry se tématem zabývali již dříve; mohou také připojit seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti.

K přihlášce musí být přiloženy tyto dokumenty:

  1. Úředně ověřená kopie magisterského diplomu
  2. seznamu zkoušek a předmětů absolvovaných během studia (academic transcript)
  3. Jména a kontaktní údaje dvou referenčních akademických kontaktů
  4. Jméno navrhovaného školitele
  5. Projekt disertace
  6. (Volitelné) Seznam publikací a přednášek

Výše uvedené dokumenty by měly být přiloženy jako přílohy k přihlášce (viz níže). Zkušební komise tyto dokumenty posoudí a vybrané uchazeče pozve k přijímacímu pohovoru. Pokud možno, uchazeči by se měli k pohovoru dostavit osobně, avšak v případě uchazečů z mimoevropských zemí lze učinit výjimku a vést pohovor prostřednictvím video konference. Uchazeči z Evropy, kteří také mají zájem tuto výjimku, by komisi měli informovat co nejdříve.

Není možné přijmout uchazeče, pro jehož doktorský projekt není k dispozici žádný školitel. Zkušební komise rozhoduje hlasováním o výsledku přijímací zkoušky a o pořadí uchazečů. Výsledný počet studentů, kteří budou k doktorskému studiu přijati na základě dosaženého hodnocení, se může každý akademický rok lišit v závislosti na podmínkách doktorského programu a počtu žadatelů, kteří dostáli uvedeným požadavkům.

 

Přihlášku spolu se všemi náležitostmi je třeba podat buď prostřednictvím standardního přihláškového formuláře, nebo elektronicky (zde). Další detaily ohledně přihlášky a potřebných dokumentů zde.

 

Termín podání přihlášek do: 31. května 2020

Přijímací pohovor (přibližně): polovina června 2020

Rozhodnutí o přijetí: konec června 2020

Začátek studia: říjen 2020

 

Další informace: Doc. Niklas Forsberg (niklas.forsberg@upce.cz), Dr. Ondřej Beran (ondrej.beran@upce.cz).

Fakultní administrátorka pro doktorská studia: ing. Iveta Němcová (iveta.nemcova@upce.cz)