Chci se přihlásit


Podmínky přijetí ke studiu

  1. Uchazeči by měli mít magisterský titul z filosofie, ve výjimečných případech může zkušební komise přijmout i uchazeče s magisterským titulem v jiném oboru, ovšem pouze tehdy, prokáže-li jeho relevanci. Uchazeči jsou povinni připojit k přihlášce kopie dokladů svého univerzitního vzdělání včetně seznamu zkoušek a předmětů absolvovaných během studia (academic transcript). Pokud uchazeč ukončí své magisterské studium až po termínu podání přihlášek, musí tyto dokumenty dodat nejpozději do začátku akademického roku (obvykle 1. října). Veškeré požadované dokumenty, které původně nejsou česky nebo anglicky, musí být přeloženy do jednoho z těchto jazyků úředně ověřeným překladem.
  2. Všichni uchazeči musí mít velmi dobrou akademickou angličtinu mluvenou i psanou; přijímací rozhovor se bude konat v angličtině.
  3. K přihlášce uchazeči připojí i projekt své doktorské práce (v rozsahu 1500 - 2000 slov). V projektu by měl být jasně formulovaný odborný problém a nastíněna metodologie práce na něm spolu se základními zdroji a bibliografií ke zvolenému tématu. (Seznam literatury se nezahrnuje do rozsahu slov.) Doporučujeme, aby žadatelé také uvedli, zda a do jaké míry se tématem zabývali již dříve; mohou také připojit seznam vlastní publikační a přednáškové činnosti.

K přihlášce musí být přiloženy tyto dokumenty:

  1. Úředně ověřená kopie magisterského diplomu
  2. Seznam zkoušek a předmětů absolvovaných během studia (academic transcript)
  3. Jména a kontaktní údaje dvou referenčních akademických kontaktů
  4. Jméno navrhovaného školitele
  5. Projekt disertace
  6. (Volitelné) Seznam publikací a přednášek

Více informací k přijímací zkoušce a procesu přihlášení zde.

Termín podání přihlášek do: 30. dubna 2022

Přijímací pohovor (přibližně): polovina května 2022

Rozhodnutí o přijetí: konec května 2022

Začátek studia: říjen 2022

 

Další informace: Doc. Niklas Forsberg (niklas.forsberg@upce.cz), Doc. Ondřej Beran (ondrej.beran@upce.cz), Dr. Kamila Pacovská (kamila.pacovska@upce.cz)

Fakultní administrátorka pro doktorská studia: Ing. Iveta Němcová (iveta.nemcova@upce.cz)