O nás

Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka bylo založeno v roce 2017. Centrum se věnuje otázkám souvisejícím se specifickou hodnotou lidského života a způsobům, jimiž lze tuto hodnotu uznávat či opomíjet, a to jak v kontextech osobních, tak i politických. Naším záměrem je rozvinout určité pojetí lidství, jeho povahy a hodnoty a to dále uplatnit na řadu osobních a politických otázek, včetně přístupu k marginalizovaným skupinám a problémům souvisejícím s populismem, nacionalismem, náboženskými konflikty, migrací a proměňující se evropskou identitou.

Hlavním cílem Centra je vést základní výzkum, který bude prostřednictvím nových informací rozvíjet a oživovat diskuse o zásadních otázkách hodnoty, a to jak diskuse ve sféře akademické, tak i veřejné. Centrum tvoří nedílnou součást živé pardubické filosofické komunity a sdružuje domácí a mezinárodní badatele, doktorandy i hostující badatele. Činnost Centra zahrnuje pravidelné semináře, workshopy a konference, jakož i spolupráci s řadou mezinárodních partnerů. V rámci Centra je zřízena také veřejně přístupná knihovna obsahující klíčová díla z oboru etiky. Ke zpřístupnění textových zdrojů přispějí také překladatelské projekty z angličtiny do češtiny, na nichž se Centrum podílí.

Centrum je financováno grantem č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.