O projektu

„Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka“ je projektem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, financovaného v rámci výzvy „Podpora excelentních výzkumných týmů“. Projekt bude probíhat bezmála po šest let: byl zahájen v prosinci roku 2016 a doba jeho realizace končí 31. října 2022, poté následuje pětileté období udržitelnosti. V projektu je zahrnuto zřízení Centra pro etiku jako studium hodnoty člověka (CE) při Katedře filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. CE zaměstnává mezinárodní badatelský tým, sestávající především z předních zahraničních odborníků. Vedoucím výzkumného týmu je Niklas Forsberg, který působil na Uppsalské univerzitě. Projekt má také dva strategické partnery: King’s College v Londýně a Melbournskou univerzitu, kde působí dva odborní garanti tohoto projektu.

Výzkumná agenda týmu se zabývá problémem specifické a nenahraditelné hodnoty člověka a způsoby, jimiž lze tuto hodnotu oceňovat či opomíjet, a to jak na osobní úrovni (ve vztazích k lidem v nouzi, k lidem různě znevýhodněným či zločincům), tak i na úrovni společenské (ve vztazích mezi rozličnými kulturami, náboženskými skupinami, ve vztazích k marginalizovaným skupinám, jako jsou uprchlíci apod.). Propojení osobní i společenské roviny je ve shodě s určitým trendem v etice a sociální teorii, který upouští od předpokladu, že si jsou tyto roviny diametrálně protikladné. Hlavním cílem tohoto projektu je zevrubně popsat rozličné způsoby, jimiž etická témata z roviny první musí nutně utvářet i pojetí eticky správného jednání na rovině druhé.

Výzkumné aktivity projektu jsou rozděleny do dvou tříletých období se zvláštním zaměřením na základní výzkum (1. – 3. rok) a na aplikovaný výzkum (4. – 6. rok). V prvním období výzkumný tým vyvine základní pojetí uznání lidství druhého člověka prostřednictvím reflexe různých druhů vztahů a emočních reakcí, a to na úrovni jak osobní a mezilidské, tak i na různých úrovních sociální či politické interakce. V druhém období postoupí k přímé aplikaci pojetí lidství na konkrétní současné společenské problémy se zvláštním důrazem na politické a právní obtíže vycházející z populismu, nacionalismu, náboženských konfliktů, migrační krize, globálního oteplování a proměňující se evropské identity.

Realizace projektu zahrnuje následující činnosti:

 • Členové týmu Centra budou publikovat výsledky svých výzkumů v odborných článcích a monografiích, částečně ve spolupráci s dalšími zahraničními badateli mimo CE. Doplňkem těchto publikací bude příprava překladů vybraných klíčových děl z oblasti anglosaské etiky do češtiny.
   
 • Pro představení výsledků výzkumu členů CE a pro jejich diskuse s dalšími zahraničními odborníky bude CE pravidelně pořádat badatelské akce. Mezi lety 2017 a 2022 budou uspořádány čtyři menší mezinárodní workshopy a dvě větší mezinárodní konference (v roce 2018 a 2021). Během akademických semestrů (od začátku ZS 2017) se budou konat pravidelné odborné semináře, kterých se budou účastnit pozvaní zahraniční odborníci, a také jednou za semestr intenzivní seminář pod vedením pozvaného zahraničního odborníka. Tyto semináře budou otevřeny široké odborné veřejnosti.
   
 • Východiskem práce CE je modernizovaná badatelská infrastruktura, jejíž nejdůležitější součástí je zpřístupnění odborných textů. Proto bude na Fakultě filozofické zřízena čítárna a studovna, která tyto kvalitní textové zdroje zpřístupní jak ve fyzické podobě (oborové slovníky, encyklopedie, monografie a odborná periodika), tak i v podobě elektronické (e-knihy a online databáze). Tyto zdroje budou přístupné pro studenty a badatele celé univerzity a prostřednictvím univerzitní knihovny i široké veřejnosti.
   
 • Pro kvalitní moderní výzkum je nutná intenzivní spolupráce se zahraničními kolegy a institucemi. Tento projekt tak bude podporovat mobilitu svých členů (prezentace na mezinárodních konferencích, badatelské stáže apod.), jakož i navazování dalších mezinárodních partnerství, obzvláště prostřednictvím účastí v mezinárodních projektových soutěžích.
   
 • Nedílnou součástí badatelské práce je také vzdělávání a předávání zkušeností studentům, zejména studentům doktorského stupně. Členové CE i partnerských pracovišť se budou podílet na odborném vedení (převážně zahraničních) doktorandů oboru filosofie, a to jako vedoucí či konzultanti jejich disertačních prací či jako mentoři doktorandských seminářů a školení cílených na rozvoj akademických dovedností. Projekt rovněž podporuje mezinárodní mobilitu doktorandů, proto budou v jeho rámci uspořádány tři mezinárodní doktorandské konference, a to v letech 2018, 2020 a 2022.

 

Projekt: Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka

Grant č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000425 (Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci výzvy: Podpora excelentních výzkumných týmů)

Období: 1.12.2016 – 31.10.2022
Hlavní řešitel projektu: Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.