doc. Tomáš Hejduk, PhD.

E-mail: tomas.hejduk@upce.cz

Office: 05 023, building G

 

Research interests
Ethics and Moral Philosophy, Political Philosophy, History of Philosophy   
Socrates, Plato and Ancient Greek Culture

Affiliations
2006-..., Assistant Professor - Department of Philosophy, Faculty of Arts and Philosophy, University of Pardubice, Czech Republic (lectures and seminars on Ancient Philosophy, Philosophy of Religion, Contemporary Philosophy, History of Philosophy)
2001-2006, Lecturer - Institute of Philosophy and Social Sciences, Faculty of Humanities, University of Hradec Králové, Czech republic (lectures and seminars on Ancient Philosophy, course „Introduction to Philosophy“.)
2000-2006, Teacher: Grammar School Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové, Czech Republic.(Teaching philosophy, psychology, sociology and politology)
 
Education and Degrees

2019 Docent in Philosophy, Faculty of Humanities, Charles University in Prague
2007 Doctorate diploma – Ph.D.
  Department of Philosophy and Natural Sciences, Faculty of Science, Charles University in Prague.
  Dissertation on „The transformation of Eros at crossing from the realm of religion to the realm of philosophy. The character of philosophy from the eros aspect.“
2000 Diploma in Philosophy (equivalent to M.A.).
  Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague.
  Thesis on „Plato´s Phaedrus“.
1993 Leaving examination. Library College, Prague.
1991 School leaving examination. Gymnasium, Jilemnice.
 
Grants and Awards

 • Love and Friendship in Ancient and Contemporary Philosophy, Grant no. 13-14510S of the Czech Science Foundation, 2013 – 2016, main coordinator
 • Jan Hus Educational Foundation, Cursus Innovati: Bernard Williams – political writings, 2010-2011
 • Erasmus mobility, University of Cyprus, Deapartment of Classics and Philosophy, 5.4.-13.4. 2011. (lectures: „Bernard Williams“)
 • Erasmus mobility, Comenius University in Bratislava, Department of philsophy and history of philosophy (Slovakia), 14.-17.12.2010
 • Erasmus mobility, KU Leuven, Institute of Philosophy, (Belgium), 13. 9. 2010 – 25. 9. 2010
 • The Fulbright-Masaryk Scholarship, Brown University, Department of Classics, Providence RI, USA, September 2008 – May 2009.
 • CIES, The Occasional Lecturer Program, Travel Award ($750), Humboldt State University CA, 22.3.2009-25.3.2009. (Lecture: Czech Existencialism, Department of Philosophy 24.3.2009)
 • Coordinator of the project „Religious Studies and Philosophy Educational Centre“. Operational program „Education for Competitive Advantage“, European Union, European Structural Fonds, 2009-2011.    
 • Scholar of the project Open Science: Project Open Science was approved for funding under the Single Programming Document (NUTS 2 region objective 3 Prague [SPD 3]) that is being implemented by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic. It is funded by the European Social Fund. Additional funding is also coming from the ESF, the state budget of the Czech Republic and the budget of the City of Prague. The two-year project began September 1st, 2005 and concluded August 31, 2007. The project ID is CZ.04.3.07/3.1.01.1/0051.

List of Publications

Books

 • Bernard Williams, Na počátku byl čin, Nakl. Pavel Mervart 2011. ISBN 978-80-87378-85-4. Překlad s doslovem. Originál: In the Beginning was the Deed, Princeton University Press 2006. http://www.kosmas.cz/knihy/163178/na-pocatku-byl-cin/
 • Od Eróta k filosofii, Studie o Erótu se zřetelem k Sókratově filosofii, PřF UK a nakladatelství Pavel Mervart, Praha - Červený Kostelec 2007. ISBN 80-86818-50-4, ISSN 1801-5093. http://www.kosmas.cz/knihy/137382/od-erota-k-filosofii/ (recenze: J.Jirsa, Reflexe 34, Oikoymenh, Praha 2008.)
 • Moderní univerzita, Ideál a realita, Hejduk, T., Chotaš, J., Prázný, A. (eds.), Filosofia: Praha 2015.

 • Filosofie lásky a přátelství, T. Hejduk, K. Pacovská (eds.), Pavel Mervart, Červený Kostelec 2016.

Articles

 • „Charter 77 still allive: The Concept of Nonpolitical Politics in the Work of Ladislav Hejdánek“, in Comenius (Journal of Euro-American Civilization), Vol. 4, No. 1, 2017, pp. 67-85.

 • „Theognis a Platónův Sókratés: dvojí láska a přátelství“, v Listy filologické CXXXIX, 2016, 3–4, pp. 243-273.

 • „Bernard Williams: etika bez nadbytečného přemýšlení, užitku a morálky“, in J. Jirsa et al, Přístupy k etice III., Filosofia: Praha 2016, s. 115-148.

 • „Philosopher, Truth and Public Life“, in: Javorská A. - Kocinová L. - Wagnerová S. (eds.), (Meta)Filozofia - PraxZborník vedeckých príspevkov. FÚ SAV: Bratislava 2016, s. 267-272.

 • „Idea univerzity a střet všedního s povznášejícím“, v Moderní univerzita, Ideál a realita, Hejduk, T., Chotaš, J., Prázný, A. (eds.), Filosofia: Praha 2015, s. 265-283.

 • „Sókratova láska a „homérská“ ctižádostivost“, v Reflexia Homéra v antickej filozofii, U. Wollner, J. Cepko (eds.), Vydavatelstvo UMB – Belianum: Banská Bystrica 2014, s. 68-79.
 • „What Did Socrates Love?“, v Ch. Maurer, T. Milligan, K. Pacovska, eds., Love and Its Objects, What Can We Care For? Palgrave McMillan, London 2014, s. 56-74.
 • „Realismus a moralismus v díle Emanuela Rádla (Útěcha z filosofie)“, v Filosofický časopis 3/2014, s. 387-402.
 • „Pojetí svobody v díle Bernarda Williamse“, v Tomáš Nejeschleba a kol. Pojetí svobody v dějinách a současnosti filosofie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, ISBN 978-80-7325-331-8; s. 141-158.
 • „Hejdánkova nepolitická politika“, v M. Šimsa (ed.), Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, Acta Universitatis Purkynianae, Ústí nad Labem 2013, s. 297-313.
 • Hejdánek mezi moralismem a realismem, in: Filosofický časopis 2012 /v tisku/
 • Idea university na střední škole, v: Pedagogika, 2012/3, s. 339-345. ISSN 0031-3815.
 • Realismus Bernarda Williamse, v: Filosofický časopis, 2011/2, s. 246-261. ISSN 0015-1831.
 • Bernard Williams and Ancient Greek Tragedy, in: Aither, International Issue, 1 (2010), pp. 139-172. ISSN 1803-7860.
 • Erós sofistés a erós mythoplokos, v: Aither, 3 (2010), s. 71-88. ISSN 1803-7860 (Online)
 • Zvěř a filosofie, živé dárky na keramice ze starověkých Athén, v: Vesmír, roč. 89 (140), č. 2, Praha 2010, pp.118-120. ISSN 0042-4544
 • Owners of wisdom and lovers of wisdom (the definition of religion by its difference not   only from Socrates´ philosophy), in: Pantheon. Religionistický časopis 4 (2009), s. 91-98, ISSN 1803-2443.
 • Patočkova filosofie náboženství, v: Jan Patočka, České dějiny a Evropa, Z Českého ráje a podkrkonoší – supplementum 12, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Semily 2007, s. 50-58. ISBN 978-80-86254-16-6, ISSN 1211-975X.
 • Rádl, Hejdánek a Patočka, aneb sounáležitost filosofie a náboženství, respektive   křesťanství, v: Bubík, T., Prázný, A., Hoffmann, H. (edd.), Náboženství a věda, Pantheon, Religionistické studie, Univerzita Pardubice 2006, s. 161-169. ISBN 80-7194-876-4.
 • Hranice Rádlovy filosofie, v: Hermann, T., Markoš, A. (edd.), Emanuel Rádl – vědec a filosof, Oikoymenh, Praha 2004. ISBN 80-7298-107-2, ISSN 1213-1199.
 • K Rádlově filosofické víře, v: Křesťanská revue LXX, 8/2003, Praha, s. 218-223.

Reviews

 • Erós v antickém Řecku (E. Sanders – Ch. Thumiger – Ch. Carey –N. J. Lowe (eds.): Eros in Ancient Greece. Oxford, Oxford University Press 2013. 349 s.), in Filosofický časopis, roč. 61, 2013/6, s. 933-939.
 • Ingela Nilsson (ed.), Plotting with Eros: Essays on the Poetics of Love and the Erotics of Reading.   Copenhagen:  Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2009. V Bryn Mawr Classical Review 2010.06.31 http://www.bmcreview.org/2010/06/20100631.html
 • Periferie promlouvá, v: Lidové noviny, Orientace, 16. 1. 2010
 • Starořecká pederastie jako výchova k ctnosti, v: Reflexe 36, Oikoymenh: Praha 2009. ISSN 0862-6901.
 • Láska je především imaginace, v: Lidové noviny, Orientace-Knihovna, 17. 5. 2008, s. 23.
 • Lehké našlapování nekonečnem, v: Souvislosti, číslo 1/2007, ročník XVIII., str. 283-286. ISSN 0862-6928.
 • Příběh začíná ztroskotáním, v: Lidové noviny, Orientace, 14. 10. 2006, s. VI.
 • Člověk zrychlený, v: Filosofický časopis (vydává Filosofický ústav AV ČR v Praze), roč. 54/1, 2006, s. 103-108. ISSN 0015-1831.
 • Reality show, která nezná sebe samu, v: Psychologie dnes, roč. XII., č. 1, 2006, s. 2.
 • Po výbuchu infobomby, v: Lidové noviny 5. 3. 2005, s. 14.
 • Filosofie v tandemu, v: Prométheus 24, Hradec Králové 2004, s. 67-71. ISSN 1211-8400.
 • Dějiny sexuality aneb pozdní Foucault, v: Reflexe 26, Oikoymenh 2004. ISSN 0862-6901.

Textbooks

 • Úvod do filosofie, Studijní texty pro pedagogy, Univerzita Pardubice 2011. ISBN 978-80-7395-383-6. (projekt ESF CZ.1.07/1.3.12/01.0007) – editor a autor čtyř kapitol
 • Pracovní listy pro pedagogy (Filosofická propedeutika, První filosofové, Postmoderní svět a myšlení, Proměny člověka a filosofie na přelomu věků),Univerzita Pardubice 2010, ISBN 978-80-7395-267-9. (projekt ESF CZ.1.07/1.3.12/01.0007) – editor a autor čtyř kapitol